Szkolne Zadania


Gotowe wypracowania

Fragment losowego opowiadania:

Pozytywne skutki działalności człowieka na środowisko. - Wypracowania i Ściągi Pozytywne skutki działalności człowieka na środowisko. Strona glówna Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego na obecnym etapie jest stan, że działalność wytwórcza podyktowana uwarunkowaniami ekonomicznymi, sprowadzona do masowej skali produkcji, wywiera istotny wpływ na środowisko naturalne człowieka. Równocześnie z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta liczba, zasięg i nasilenie zagrożeń środowiska naturalnego człowieka. Na obecnym etapie rozwoju nauki sklasyfikowano i określono czynniki, które nawet w czasie pokoju stwarzają poważne zagrożenia dla środowiska. Skutki ich wystąpienia można wprost porównywać do zniszczeń wywołanych działaniami wojennymi. Do najważniejszych współczesnych zagrożeń ekologicznych, z jakimi styka się społeczeństwo XXI wieku zaliczyć należy: · klęski naturalne (susze, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, pożary); · toksyczne środki przemysłowe; · promieniotwórcze środki przemysłowe; · stosowanie broni geofizycznej; · wzrost populacji; · wycinanie lasów; · zużycie zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych); · oraz głód, epidemie, migracje populacji ludzkiej i inne. W miarę rozwoju społeczno – gospodarczego i wzrostu świadomości ekologicznej o otaczającej rzeczywistości i coraz większej znajomości zagrożeń jakie niesie ten rozwój, zagrożenia są poważnym problemem, któremu należy nadać odpowiednie znaczenie. Coraz częściej artykułowana jest ekologiczna świadomość społeczna zwiększająca bezpieczeństwo ekologiczne, rozumiane jako trwały i ciągły proces. Działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego wymagają szczególnej koordynacji i ukierunkowania wysiłków całego społeczeństwa. Do zasadniczych problemów wymagających pilnego rozwiązania należą: · efekt cieplarniany; · skażenia wszechoceanu światowego; · ochrona lasów tropikalnych; · kwaśne deszcze; · topnienie lodowców; · toksyny; · wyczerpanie zapasów ozonu atmosferycznego; · smog fotochemiczny; · ochrona energii; · erozja gleby; · problemy stale zwiększającej się populacji ludzkiej. Obciążenie środowiska naturalnego wynika między innymi ze stale rosnącej liczby ludności, ciągłego żądania wytworzenia coraz większej ilości towarów, energii oraz potrzeby ekspansji ekonomicznej w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia ludności. Powyższe niekorzystne zjawiska społeczne stymulują potrzebę wszechstronnego przeciwdziałania dalszej degradacji przyrody i odtworzenia zniszczonych elementów ekosystemu. SPOSOBY CZERPANIA KORZYŚCI ZE ŚRODOWISKA: Podobne tematy: Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji Wymień pozytywne i negatywne skutki najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych XX wieku.

Dżdżownica.
Reportaż "Wyszłam z nałogu..."-historia siedemnastoletniej Eweliny, której udało się zwyciężyć w walce z narkotykami
Dalsze losy latarnika - wypracowanie z dialogiem
Destalinizacja w bloku wschodnim.
Wakacyjna przygoda - opowiadanie.
Moja wizja rodziny.
She/He is definitely the most important person in my life...
Alternatywne źródła energi - energia słoneczna, kolektory słoneczne.
Nicolo Paganini.
Mein Land
Polityka okupantow wobec narodu polskiego 1939
Podstawy filozoficzne pozytywizmu
"Dlaczego Ramzes poniósł klęskę" - rozprawka
List wychwalający osobę i czyny Stefana Czarnieckiego.
Samotni bohaterowie literaccy.
Historia administracji.
Wieś polska w pozytywizmie
Czy Klara i Aniela przypominają współczesne nastolatki?
Struktura gałęziowa przemysłu w krajach wysokorozwiniętych
Czy współczesnemu człowiekowi potrzebni są bohaterowie?
Miłość jako siła fatalna prowadząca do śmierci.
Atmosfera
Rozważ dylematy moralne Konrada Wallenroda. Przedstaw racje, które przemawiają za trafnością jego wyboru, a także racje przeciwne.
Ideologie i doktryny
Prawo finansowe- sciąga.
Współczesny patriotyzm
Sprawa polska w czasie I wojny światowej
Krew
Leśnictwo w Polsce.
Recenzja z filmu "Męska Sprawa"
Sieć komputerowa i jej rodzaje
Wisława Szymborska.
Motyw pieniądza
Historia sztuki
Jezioro Aralskie (katastrofa ekologiczna).
„Powrót posła” J.U. Niemcewicza przykładem realizacji idei programu reform oświeceniowych.
„Ten obcy” - charakterystyka Zenka Wójcika
Ochrona obrotu gospodarczego i Sąd Antymonopolowy
Etylen - warto wiedzieć
Polska w Europie – różnić się pięknie we wspólnym domu.
Adam Małysz
Jagiellonowie
Jaki obraz człowieka przynosi literatura (teatr, film)? Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich, realizacji filmowych lub teatralnych.
Prawo gospodarcze
Wiek XX, dobry czy zły?
"Samotność - cóż po ludziach..." (Adam Mickiewicz) - Twoje refleksje o istocie samotności i literackich samotnikach.
Informacje rynkow i badania marketingowe
I znów "strach miał wielkie oczy", czyli opowiadanie z dreszczykiem :|
Przebieg i konsekwencje procesu stalinizacji Europy Środkowo-Wschodniej
Turbina parowa
Inkowie

Fragment losowego opowiadania:

Hymn do miłości ojczyzny-analiza i interpretacja - Wypracowania i Ściągi Hymn do miłości ojczyzny-analiza i interpretacja Strona glówna „Hymn do miłości ojczyzny” Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Ignacy Krasicki Ogłoszony bezimiennie w 1774 r. w "Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych". Wiersz "Hymn do miłości ojczyzny" to utwór, który podejmuje temat miłości do Ojczyzny. Temat częsty, zwłaszcza w bogatym dorobku literackim Ignacego Krasickiego. Ten jeden z najsłynniejszych polskich pisarzy epoki oświecenia, w krótkiej formie zawarł niesamowicie pouczającą lekcję patriotyzmu, choć w sposób inny, niż na przykład w innych jego utworach. Na czym polega wyjątkowość tego utworu? Pierwszym krokiem jest sam tytuł. W nim często znajdujemy klucz do właściwego odczytania lub zrozumienia utworu. Nie inaczej jest tym razem. "Hymn" - słowo użyte w tytule - ukierunkowuje nasze rozważania. Cechą tego gatunku literackiego jest jego podniosły, uroczysty charakter. Hymn to pieśń ku czci jakieś wyższej wartości, jaką może być np. Bóg, bóstwo, wartości (t.j. Prawda, Sprawiedliwość, Wolność) czy Ojczyzna. Już od rozpoczynającej utwór apostrofy: „Święta miłości kochanej ojczyzny”, którą „Czują (...) tylko umysły poczciwe!” mamy wyraźne określenie, zarówno tematu, nadawcy, jak i odbiorcy (osoby ceniącej honor, dumę, godność, wierność, uczciwość, może to być osoba starsza, zdolna do empatii, wrażliwa, uboga duchem). Podmiot liryczny wiersza zwraca się do czytelnika, wprost, ale nie ujawnia się. Nie ukrywa on swoich emocji. Nie wiemy dokładnie kim jest, ale wiemy jaki ma stosunek do Ojczyzny. Możemy domyślać się, iż za tymi słowami kryje się sam autor. Częstokroć podkreśla jej wielkość, to jaka jest wspaniała: "Dla ciebie zjadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe". Jawi mu się ona jako doskonałość, której nasze ziemskie czyny, niejednokrotnie wynikające z niskich pobudek, nie są w stanie zniszczyć, choć potrafią zaszkodzić. Kolejne wersy wydają się to potwierdzać. Słowami: "Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe" Podmiot stara się podnieść rangę Ojczyzny - pokazuje jej wspaniałość. Gniazdo miłości oznacza szczęście, poczucie wspólnoty, braku samotności, bezpieczeństwa.Metafory, jakich używa, nie są proste w zrozumieniu. Dla współczesnego czytelnika trudności dodatkowe sprawiają liczne archaizmy. Dzięki zastosowaniu szeregu oksymoronicznych. Podobne tematy: Interpretacja i analiza porównawcza wierszy: “Hymn” Juliusza Słowackiego i “Smutno mi, Boże” Antoniego Słonimskiego Miłość widziana w „Hymnie do miłości”, a miłość we współczesnym małżeństwie. Miłość narzeczeńska i małrzeńska taka jaka powinna być na podstawie " Hymnu o miłości" z I Listu do Koryntian (13 rozdział) Analiza i interpretacja wiersza Julina Tuwima pt. „Hymn Librecisty”. Hymn Gimnazium Nr 4 w Pile.


@ 2017